People with names between Prashanti Nellore - Thomas Nellow