People with names between Shoichiro Nagashiki - Hiroshi Nagashima